Kurikulum

PROGRAM KERJA
WAKASEK KURIKULUM
SMA NEGERI 1 SIDAYU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayahnya kepada kami semua, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Program Kerja Waka Urusan Kurikulum SMA Negeri 1Sidayu.

Kami menyadari bahwa Program Kerja Waka Urusan Kurikulum SMA Negeri l Sidayu yang kami susun masih sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati kami mengharapkan masukan, kritik maupun saran dari berbagai pihak yang berkompeten dan berkepentingan terhadap kemajuan pendidikan, khususnya Kepala SMA Negeri l Sidayu guna perbaikan penyusunan Program Kerja Waka Urusan Kurikulum di masa yang akan datang .

Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut meluangkan waktu, tenaga atau sumbangan pemikiran-pemikirannya dalam proses penyusunan Program Kerja Waka Urusan Kurikulum SMA Negeri l Sidayu.

Akhirnya kami berharap semoga Program Kerja waka urusan Kurikulum ini dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Sidayu selama tahun pelajaran 2023/2024 sehingga Visi dan Misi SMA Negeri l Sidayu dapat diwujudkan dengan baik.

Untuk versi lengkap bisa diunduh melalui tautan di bawah ini. Semoga Bermanfaat!